Tietosuojaseloste

Huomautus: Tweeps.net:in sisältämät käyttäjätiedot saadaan välillisesti Twitteriltä. Tweeps.net ei yleensä voi varmentaa, milloin kyse on tietyistä luonnollisista henkilöistä. Tämä tietosuojaseloste on laadittu täyttämään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen informointivelvollisuus siltä osin ja niissä tapauksissa, kun käsitellään luonnollisten tunnistettujen tai tunnistettavissa olevien henkilöiden tietoja.

Tätä informointia ei yleensä voida toimittaa etukäteen Twitter-käyttäjille, joiden tietoja esitetään Tweeps.net-palvelussa, koska se on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 14 artiklan 5. kohdan tarkoittamalla tavalla käytännössä mahdotonta tai vaatisi rekisterinpitäjältä kohtuutonta vaivaa. Twitter-käyttäjien voidaan katsoa saaneen tietää Twitter-käyttäjätunnukseen liittyvien tietojensa käytöstä muissa verkkopalveluissa jo hyväksyessään Twitter-palvelun ehdot.

 

1. Rekisterinpitäjä

Tweeps Oy, Teknologiantie 1, 90590 Oulu.

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

Sähköposti: privacy@tweeps.net

3. Rekisterin nimi

Tweeps.net:in käyttäjä- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tweeps.net tarjoaa Twitteriin liittyviä haku- ja analyysityökaluja sekä näihin perustuvia tilastollisia ja visuaalisia koosteita. Rekisterissä olevia Twitter-käyttäjien tietoja käsitellään näitä tarkoituksia varten. Palvelu on tarkoitettu esimerkiksi Twitterin käyttäjien, tutkijoiden, journalistien ja muun yleisön käyttöön. Lisäksi Tweeps.net voi tuottaa Twitterin käyttäjiä koskevia listauksia, tilastoja ja tutkimuksia.

Twitterin käyttäjien tietojen käsittelyn laillisuus perustuu siihen, että he ovat hyväksyneet tietojensa keräämisen, julkisen esittämisen ja luovuttamisen rajallisesti kolmansien osapuolten käyttöön (mukaanlukien Twitterin ohjelmistorajapinnan kautta) hyväksyessään Twitter-palvelun ehdot. Tweeps.net kerää ja käyttää Twitter-käyttäjiin liittyviä tietoja Twitterin kehittäjäehtojen puitteissa. Kehittäjäehdot sallivat tietojen käytön mm. erilaisten Twitteriin liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen sekä tietojen esittämiseen niissä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet eri tilanteissa:

1. Twitterin ohjelmistorajapinnasta saatujen käyttäjätietojen osalta oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mm. elinkeinovapaus).

2. Mikäli Tweeps.net-palvelun käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi tai kirjautuu palveluun Twitter-tunnuksellaan, hänen on samalla hyväksyttävä Tweeps.net:in käyttöehdot. Rekisteröityneen tai kirjautuneen käyttäjän osalta oikeusperuste on tällöin osapuolten välinen sopimus.  

3. Twitteriin liittyvien tilastojen ja tutkimuksellisen käytön osalta oikeusperusteena on yleinen etu. GDPR:n mukaan aiemmin eri tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin mm. tutkimuksen ja tilastojen tekoa varten.

4. Verkkopalvelun vierailijoista voidaan kerätä kävijäseuranta- ja mainonnan kohdennustietoja heidän suostumuksensa perusteella. Verkkopalvelun vierailijoiden IP-osoitteita sekä palvelun käyttöön liittyviä evästeitä käsitellään lisäksi oikeutetun edun perusteella mm. palvelun tietoturvasta huolehtimiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysajat

Rekisteri syntyy Twitterin ohjelmistorajapinnasta saatavista tiedoista sekä Tweeps.net-palvelun käyttäjien toiminnasta kertyvistä tiedoista.

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat Twitter-palvelun käyttäjien ilmoittamat nimet, käyttäjätunnukset, ID-tunnisteet, muut profiilitiedot sekä Twitterin käytöstä syntyvät julkiset tiedot kuten käyttäjien väliset seuraamissuhteet, julkaisut (twiitit), toisten käyttäjien julkaisujen tykkääminen, käytön useus sekä tietojen tilastollisesta analyysistä syntyvät tunnusluvut.

Rekisteri ei sisällä erityisiä henkilötietoja. Rekisterin tietoja voidaan yhdistää henkilön itsensä antamiin ja julkaisemiin tietoihin tai muista julkisista lähteistä saatuihin tietoihin. Twitter-käyttäjiä voidaan listata esimerkiksi eri kategorioiden mukaan, jotka voivat perustua esimerkiksi ammattialoihin tai henkilön julkiseen yhteiskunnalliseen toimintaan. Tietoja ei koskaan yhdistellä tai käytetä syrjivässä tarkoituksessa, viranomaisten tekemää valvontaa varten tai muissa tarkoituksissa, joita Twitterin käyttöehtojen perusteella ei voi kohtuudella odottaa.

Tweeps.net:in tietosisältö on luonteeltaan tuoretavaraa, mutta tietoja tallennetaan väliaikaisesti palvelun toimintojen toteuttamista varten. Twitterin käyttäjiin liittyvät tiedot poistetaan automaattisesti viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä, kun niitä on viimeksi haettu Tweeps.net-palvelun käyttäjien toimesta.

Mikäli Twitter-käyttäjätili on poistettu, voi sen aiempi omistaja pyytää Tweeps.net:iltä sitä koskevien tietojen poistamista välittömästi. Katso kohta 10.

Tutkimusten ja tilastojen (ml. listaukset ja koosteet) tapauksessa tietojen säilytysaika voi olla yksilöllinen ja niistä julkaistut tulokset voidaan arkistoida pysyvästi.

Tweeps.net-palveluun rekisteröityneiden tai kirjautuneiden käyttäjien osalta tallennetaan kirjautumiseen liittyvät tiedot sekä palvelun käytöstä syntyvät tiedot. Lisäksi käyttäjästä voidaan tallentaa hänen antamiaan yhteystietoja ja muita tietoja. Tiedot poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä kirjautumisesta tai vuoden kuluttua sopimukseen tai muuhun toimeksiantoon liittyvien toimenpiteiden päätyttyä. Lain perusteella tietoja voidaan joissakin tapauksissa säilyttää kauempaa esimerkiksi maksullisten palvelujen kirjanpitoon liittyen.

Tweeps.net-palvelun verkkosivujen vierailijoista voidaan tallentaa kävijäseuranta- ja mainonnan kohdennustietoja heidän suostumuksensa perusteella. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteet, laite- ja mainontatunnisteet sekä evästeet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin saadaan tietoja Twitterin ohjelmistorajapinnan (API) kautta. Kyse on Twitter-yhtiön Twitter European Datasta. Tietoja haetaan pääasiassa silloin, kun käyttäjä tekee Tweeps.net-palvelussa erilaisia hakuja, jotka kohdistuvat erityisesti Twitterin käyttäjiin.

Tietojen haetaan, päivitetään ja poistetaan myös automaattisesti suoritettavien ohjelmien toimesta.  

7. Tietojen luovutukset, julkaisu ja siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa muille yrityksille ja organisaatioille kuten Tweeps.net:in kaupallisia palveluja tilaaville tahoille. Tietoja voidaan esittää julkisesti siltä osin, kun ne ovat julkisia Twitterissä. Mikäli Twitter-käyttäjän profiili on suljettu, ei hänen julkaisujaan esitetä julkisesti.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietojen käsittelytarkoituksiin liittyen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille, jotka täyttävät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset käsittelyn lainmukaisuudelle. Tietoja siirretään Yhdysvaltoihin vain käyttäjän nimenomaisella suostumuksella.

Mikäli käyttäjä kirjautuu Tweeps.net-palvelussa Twitter-käyttäjätunnuksellaan, hänen kirjautumiseen liittyviä tietojaan siirtyy Twitterille ja mahdollisesti EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin ja muihin maihin, joissa Twitterillä on toimintaa. Tällöin tietojen siirto tapahtuu sillä perusteella, että käyttäjä on hyväksynyt Tweeps.net-palvelun käyttöehdot ja antanut siinä yhteydessä suostumuksensa tietojen siirrolle Twitterille. Lisätietoja Twitterin tietosuojakäytännöistä.

Verkkopalvelun vierailijoiden tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli he antavat siihen suostumuksensa kolmansien osapuolten evästeet hyväksymällä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla luonnollisella henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai hänen oikeutensa kyseisten tietojen hallintaan. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten oikeus kieltää henkilötietojen käytön sähköiseen suoramarkkinointiin sekä oikeus henkilötietojen käytön rajoittamiseen yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä erityistilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä ja/tai hänen oikeutensa kyseisten tietojen hallintaan. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).